اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ براي‌ اولين‌ بار در سال‌ ۱۸۸۰ در انگلستان‌ ارائه‌ شد. پوشش‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌خسارتهاي‌ مستقيم‌ وارد به‌ اموال‌ و اشياء را جبران‌ مي‌كند و بيمه‌نامه‌ عدم‌النفع‌ به‌ صورت‌ پوشش‌ثانويه‌اي‌ است‌ كه‌ خسارات‌ ناشي‌ از توقف‌ فعاليت‌ عادي‌ بيمه‌گذار به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌، را جبران‌مي‌كند. مثال‌ زير موضوع‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ را به‌ وضوح‌ بيان‌ مي‌كند.
از بين‌ رفتن‌ يك‌ آپارتمان‌ براثر آتش‌سوزي‌ خسارتي‌ مستقيم‌ محسوب‌ مي‌شود در حالي‌ كه‌ وقتي‌آپارتمان‌ مذكور براثر آتش‌سوزي‌ از بين‌ مي‌رود در نتيجه‌ اجاره‌ بهايي‌ كه‌ از آن‌ آپارتمان‌ نصيب‌ بيمه‌گذارمي‌شود نيز عملا از بين‌ مي‌رود و در نتيجه‌ عدم‌ استفاده‌ از آپارتمان‌، در حقيقت‌ براي‌ مالك‌ آن‌ عدم‌النفع‌شمرده‌ مي‌شود.
از بين‌ رفتن‌ يك‌ انبار مملو از كالا، خسارتي‌ مستقيم‌ است‌، حال‌ آنكه‌ از دست‌ رفتن‌ سود مفروض‌ ازفروش‌ آن‌ كالا يك‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌ تلقي‌ مي‌گردد. هدف‌ از سرمايه‌گذاري‌ در يك‌ كار توليدي‌، علاوه‌ برتوليد كار و گردش‌ چرخهاي‌ اقتصادي‌ سود بردن‌ از آن‌ فعاليت‌ هم‌ هست‌. بنابراين‌ بيمه‌ عدم‌النفع‌ به‌ هرشكل‌ و نوع‌ كه‌ باشد ضامن‌ تداوم‌ سود حاصل‌ در زمان‌ بروز آتش‌سوزي‌ و خسارت‌ و تعطيل‌ آن‌ واحدتجاري‌ است‌. در سالهاي‌ اخير از انواع‌ بيمه‌ عدم‌النفع‌، درآمد خالص‌ و خسارت‌ واقعي‌ مورداستقبال‌ بيشتري‌ واقع‌ شده‌ است‌.

بازدیدها: 56