بیمه حوادث انفرادیبیمه حوادث انفرادی سامان

شرکت بیمه سامان، با توجه به فعالیت‌های روزانه و مشاغل افراد، بیمه‌های گوناگونی را جهت رفع نگرانی از وقوع حادثه در لحظه‌های زندگی ارائه کرده است. همه ما در زندگی عضو گروههای مختلفی همچون دانش آموزان، دانشجویان، ورزشکاران، کارگران، کارمندان و … هستیم. بیمه حوادث انفرادی سامان با در نظر گرفتن ریسک حادثه در هر گروه، قابل ارائه به اشخاص گوناگون‌ می‌باشد.

بیمه حوادث انفرادی سامان ، برای پوشش حوادث و وقایع ناگهانی است که‌ می‌تواند منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگی و یا فوت فرد شود و ممکن است در زندگی هر فردی رخ دهد. بیمه سامان شما و خانواده تان را در قبال این خطرات و حوادث حفاظت‌ می‌کند. شما‌ می‌توانید این ‌بیمه‌نامه را برای خود و یا افرد خانواده خود با سرمایه مشخص برای مدت یک سال خریداری نمایند. بیمه‌نامه حوادث انفرادی در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا معتبر می‌باشد.

پوشش‌های بیمه حوادث انفرادی سامان عبارتند از:

 • فوت ناشی از حوادث مختلف مانند خفگی، غرق شدن، برق گرفتگی و …
 • مسمویت غذایی و یا مسمویت شیمیایی
 • صدمات بدنی ناشی از تاثیر اسید و یا هرگونه ماده خورنده دیگر
 • پیچیدگی یا پاره شدن عضلات و رگ‌ها
 • ابتلا به‌هاری، کزاز و سیاه زخم
 • نقص عضو و از كارافتادگی كامل و دائم ناشی از حادثه (كلی و جزئی)
 • هزینه‌های پزشكی ناشی از حادثه
 • پوشش حوادث خانواده

اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد و در اثر حوادث تحت پوشش بیمه دچار خسارت شود، شرکت بیمه خسارت‌های وارده را جبران می‌کند. 


غرامت های اصلی بیمه حوادث انفرادیغرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی

غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی خطرات اصلی هستند که تحت پوشش تمام بیمه‌های حوادث انفرادی قرار دارند و سایر غرامت‌ها در صورت تمایل بیمه‌گزار به بیمه‌نامه اضافه می‌شوند. این غرامت‌های اصلی عبارتند از:

غرامت فوت در بیمه حوادث انفرادیغرامت فوت

درصورتی‌که حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد، منجر به فوت بیمه‌گزار شود؛ بیمه‌گر موظف است سرمایه فوت را به ذینفعان بیمه‌گزار بپردازد.

سرمایه فوت در بیمه حواد انفرادیسرمایه فوت و نقص عضو

هنگام عقد قرارداد بیمه‌نامه، بیمه‌گزار مبلغ سرمایه فوت را تعیین می‌کند. معمولاً مبلغ سرمایه فوت دارای یک میزان حداکثر است و این مقدار حداکثر به توانایی شرکت بیمه در پرداخت سرمایه فوت بستگی دارد. این مبلغ سرمایه فوت یکی از عوامل تأثیرگذار در حق بیمه حوادث انفرادی محسوب می‌شود.

غرامت نقص عضو در بیمه حوادث انفرادیغرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی)

یکی دیگر از غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) است. درصورتی‌که به علت بروز یکی از حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه، بیمه‌گزار دچار قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن شود، بیمه‌گر باید مطابق بیمه‌نامه سرمایه فوت و نقص عضو را به بیمه‌گزار پرداخت کند؛ به شرطی که حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه عواقب آن بروز نماید.

غرامت نقص عضو در بیمه حوادث انفرادیغرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل پرداخت کل مبلغ سرمایه بیمه می‌شوند. این موارد عبارتند از:

 • نابینایی کامل و دائم هر دو چشم
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو دست حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو پا حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنجه پا
 • قطع کامل نخاع
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • برداشتن فک پایین

غرامت نقص عضو در بیمه حوادث انفرادیغرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند ازکارافتادگی یا نقص عضو جزئی محسوب می‌شود و غرامت آن معادل درصدی از سرمایه بیمه است. این موارد و درصد غرامت آن‌ها عبارت است از:

نوع نقص عضو یا از کار افتادگی درصد غرامت
از دست دادن توانایی صحبت کردن (لال شدن) شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان 80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو 70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد 60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ 55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست 80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست 50
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست 36
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست 24
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه 25
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه 12
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه 20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از دو انگشت میانی 15
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک 10
فقدان دندان‌ها (حداکثر) 28
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران 70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق 60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ 55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا 30
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست پا 10
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از سایر انگشتان پا 5
نابینا شدن یک چشم 50
نابینا شدن یک چشم درصورتی‌که چشم دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل نابینا باشد 80
از دست دادن شنوایی یک گوش 35
از دست دادن شنوایی یک گوش درصورتی‌که گوش دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل ناشنوا باشد 65
از دست دادن لاله گوش 10
از دست دادن حس بویایی 15
از دست دادن حس چشایی 15
از دست دادن یک کلیه 30
از دست دادن طحال 7
از دست دادن بیضه 5
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه 20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه 20

در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.

غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین می‌شود.

فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی پوشش‌های اصلی بیمه حوادث هستند. 


غرامت های فرعی در بیمه حوادث انفرادیغرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی

غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی اجباری نیست و بیمه‌گزار در صورت تمایل و پرداخت حق بیمه بیشتر می‌تواند آن‌ها را به بیمه‌نامه خود اضافه کند. این غرامت‌های فرعی عبارتند از:

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

یکی از غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی پرداخت هزینه‌های درمانی و پزشکی بیمه‌گزار تا سقف مشخص ‌شده در بیمه‌نامه است. درصورتی‌که بیمه‌گزار این غرامت فرعی را تهیه کرده باشد، در صورت بروز حادثه، بیمه حوادث انفرادی تا سقف مقرر هزینه‌های پزشکی را می‌پردازد. سقف مشخص شده هزینه‌های پزشکی 10 درصد سرمایه فوت است.

غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه

غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه یکی از غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی است. درصورتی‌که بیمه‌گزار این پوشش را تهیه کرده باشد، در صورت بروز حادثه و ازکارافتادگی موقت، بیمه‌گر موظف به پرداخت غرامتی بابت ازکارافتادگی بیمه‌گزار می‌شود. مبلغ غرامت حداکثر برابر با 12 هزارم از سرمایه فوت و نقص عضو بیمه‌گزار است که به بیمه‌نامه بستگی دارد. فقط حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد شامل این پوشش می‌شود.

غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی

غرامت روزانه بستری شدن نیز یکی دیگر از غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی است. درصورتی‌که بیمه‌گزار به‌موجب بروز حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد دچار مشکلی شود که به بستری شدن نیاز داشته باشد، روزانه از بیمه حوادث انفرادی غرامت دریافت می‌کند. این مبلغ غرامت حداکثر 24 ده هزارم سرمایه فوت و نقص عضو است.


خسارات خارج از تعهد عمومی بیمه حوادث انفرادیراه حل برای خسارات خارج از تعهد عمومی

علاوه بر نقص عضو و يا ازكارافتادگي جزئي و دائم و يا بيماري که میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد, موارد زیر را نیز میتوان با پرداخت حق بیمه بیشتر به بیمه نامه حوادث انفرادی اضافه کرد.

شكار
اسكي، فوتبال، سواركاري
قايقراني
ورزشهای معمول بجز موارد فوق
هدايت موتورسيكلت دنده اي
هدايت يا سرنشيني اتومبيل مسابقه
هدايت يا سرنشين هواپيماهاي آموزشي به استثناي هواپيماهاي نظامي و اكتشافي و غير تجاري
غواصی، هدايت يا سرنشيني هليكوپتر به استثتناي هليكوپترهاي نظامي
پرش با چترنجات (بجزسقوط آزاد)، هدايت كايت ويا هواپيماوسايروسائط پروازبدون موتور
شورش، اعتصاب، انقلاب، بلوا
زمين لرزه، آتشفشان
افراد خانواده بیمه گذار

افرادی که می‌خواهند پوشش‌های اضافی بیمه حوادث را خریداری کنند باید حق بیمه اضافی پرداخت کنند.


خسارات خارج از تعهد بیمه حوادث انفرادیخسارات خارج از تعهد

بعضی از خسارات تحت هیچ شرایطی تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار نمی‌گیرند و در صورت بروز چنین حوادثی، بیمه هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. بعضی از این خسارات عبارتند از:

 • خسارات ناشی از خودکشی یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه‌گزار عمداً باعث بروز آن‌ها شده باشد
 • خسارات ناشی از مصرف روان‌گردان، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک
 • مشارکت بیمه‌گزار در اعمال مجرمانه و غیرقانونی (مثل حوادث رانندگی بیمه‌گزاری که گواهینامه رانندگی نداشته باشد.)
 • هر نوع دیسک یا فتق بیمه‌گزار
 • فوت بیمه‌گزار ناشی از عمل عمدی ذینفع (در این صورت شرکت بیمه فقط ملزم به پرداخت سهم سایر ذینفعان است.)

حق بیمه حوادث انفرادیحق بیمه حوادث انفرادی

مهم‌ترین عامل تعیین کننده حق بیمه حوادث انفرادی شغل بیمه‌گزار است.

طبقه بندي كامل و دقيق مشاغل از نظر بيمه حوادث به دلیل تعدد مشاغل و خطرات آنها امكان پذير نمي باشد.بیمه سامان بمنظور سهولت در صدور بیمه نامه حوادث انفرادی، مشاغلی را كه نسبتاً با خطرات يكسان مواجه هستند بدین ترتیب تقسیم بندی نموده است :

طبقه 1- شامل افرادي است كه در معرض عوامل تشديد كننده خطر قرار ندارند و با حداقل  خطر مواجه هستند و به آن گروه بي‌خطر اطلاق مي‌گردد، نظير كارمندان دفتري و اداري ، مهندسين طراح  و …
طبقه 2- شامل افرادي است كه در فعاليتهاي روزمره در مقايسه طبقه يك با خطرات نسبي بيشتري روبرو هستند و اكثراً كارهاي دستي بدون استفاده از ماشين‌آلات صنعتي را انجام مي‌دهند و اصطلاحاً به گروه كم‌خطر موسوم هستند، نظير پزشكان، فروشندگان تجاري كه در انبارها كار مي‌كنند و مهندسين ناظر و بازارياب و …
طبقه 3- شامل افرادي است كه با ماشين‌آلات و ادوات صنعتي كار مي‌كنند و عليرغم اينكه در ابزار كار آنها مقررات ايمني رعايت شده، مي‌بايست متخصص و يا نيمه متخصص باشند و به آن گروه خطرناك اطلاق مي‌گردد. نظير كشاورزان، كارگران ساختماني، تعميركاران ادوات برقي و مكانيك، مامورين پمپ بنزين و …
طبقه 4- شامل افرادي است كه با ماشين‌آلات و ادوات صنعتي بدون حفاظ كار مي‌كنند و يا با خطرات متعدد روبرو هستند  و به آن گروه پر خطر اطلاق مي‌شود، نظير پرس‌كاران فلز، دكل‌بند، ماموران آتش‌نشاني، رانندگان وسائط نقليه سنگين و برق كار ساختماني و …
طبقه 5- شامل افرادي است كه در فعاليت‌هاي روزمره خود با بيشترين خطر روبرو هستند و اصطلاحاً به آن گروه خطرناك اطلاق مي‌شود، نظير كارگران معدن در زير زمين، توليدكنندگان محصولات آتش زا نظير رنگ و تينر، مواد منفجره.

هر یک از این طبقات شغلی دارای ضریبی برای غرامت‌های مختلف است. ضریب سرمایه فوت و نقص عضو در سرمایه آن ضرب می‌شود و حق بیمه را تعیین می‌کند. اگر هم بیمه‌گزار مایل به داشتن غرامت‌های فرعی باشد، هر یک از این غرامت‌ها دارای میزان سقف مشخصی است. در نهایت تمام این اعداد با هم جمع شده و حق بیمه حوادث انفرادی را تعیین می‌کند.

پس از شغل و غرامت‌های فرعی، پوشش‌های اضافی که بیمه‌گزار انتخاب می‌کند در تعیین حق بیمه حوادث انفرادی موثر است. برای مثال ممکن است بیمه‌گزار اسکی بازی کند یا به سوارکاری برود. این موارد نیز باید در بیمه‌نامه وارد شود و در حق بیمه منظور شود تا در صورت بروز حادثه، بیمه حوادث انفرادی جبران خسارت کند.


حق بیمه حوادث انفرادیحق بیمه حوادث انفرادی برای مدت کمتر از یک سال

مدت‌زمان تحت پوشش بیمه حق بیمه
تا 5 روز 5% حق بیمه سالانه
6 تا 15 روز 10% حق بیمه سالانه
16 تا 30 روز 20% حق بیمه سالانه
31 تا 60 روز 30% حق بیمه سالانه
61 تا 90 روز 40% حق بیمه سالانه
91 تا 120 روز 40% حق بیمه سالانه
121 تا 150 روز 60% حق بیمه سالانه
151 تا 180 روز 70% حق بیمه سالانه
181 تا 270 روز 85% حق بیمه سالانه
بیش از 270 روز 100% حق بیمه سالانه

نکات مهم درباره بیمه حوادث انفرادینکات مهم

افراد تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی سامان

 • استفاده‌كنندگان از سرمایه بیمه خطر فوت میتواند همسر، فرزند، پدر و مادر شخص معرفی شوند. همچنین‌ می‌توان یكی از سازمان‌ها یا مراكز خیریه را به عنوان ذی‌نفع معرفی کرد.
 • حداقل سن مشمول بیمه حوادث انفرادی 12 سال و حداکثر 75 سال‌ می‌باشد.
 • افراد بالای 75 سال نیز‌ می‌توانند با شرایط خاص، مشمول پوشش این ‌بیمه‌نامه قرار گیرند.
 • افرادی كه به بیماری‌هایی مانند:
 • آسم، ناراحتی قلبی، نا آرامی‌های عصبی، دیابت و … مبتلا هستند؛
 • افرادی که دارای نقص عضو جزئی و دائم نظیر قطع یكی از اندام‌های اصلی قطع مچ پا و یا انگشتان دست و یا پا، نابینائی از یك چشم، ناشنوائی و … كه كارائی عضو صدمه دیده شخص را بیش از 20% كاهش داده است؛
 • با پرداخت اضافه نرخ‌ می‌توانند از ‌بیمه‌نامه حوادث انفرادی استفاده کنند.

در بیمه حوادث سامان، شرط سنی بیمه‌شدگان حداقل 12 و حداکثر 75 سال است. 


میزان پرداخت خسارت در بیمه حوادث خانواده

میزان خسارت پرداختی در صورت فوت:  پرداخت عین سرمایه درج شده در قرارداد. این نکته را در نظر بگیرید که بیمه نامه های حوادث اشخاص شامل مقررات مربوط به دیه نمی شود و بر اساس سرمایه مشخص شده در تعهدات بیمه نامه در زمان حادثه خسارت پرداخت می کند.

میزان خسارت پرداختی درصورت بروز نقص عضو: باتوجه به نظریه پزشک معتمد شرکت بیمه و موارد درج شده در شرایط عمومی بیمه نامه مخصوصا جدول نقص عضو میزان خسارت محاسبه و پرداخت می شود.

 میزان خسارت پرداختی درصورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه: هزینه های مربوطه به هزینه های پزشکی براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و بر اساس صورتحساب مرجع درمانی (پزشک، بیمارستان، درمانگاه ، کلینیک و …) پرداخت خواهد شد.

در بیمه نامه های حوادث افراد بیمه شده باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر فرد دو بیمه نامه از دو شرکت بیمه داشته باشد در زمان خسارت هزینه از یک شرکت پرداخت می شود، مبلغ مابه التفاوت بر اساس هزینه های تعرفه های مصوب پرداخت می شود و یک فرد از دو شرکت نمی تواند خسارت دریافت کند.


نحوه پرداخت خسارت بیمه حوادث خانواده

در زمان خسارت بیمه گذاران باید در اسرع وقت با همراه داشتن مدارک زیر به شرکت بیمه مراجعه کرده و اعلام خسارت نمایند. مدارک لازم برای هر یک از پوشش ها متفاوت بوده و در هر خسارت با توجه به نوع خسارت و نوع پوشش باید مدارک به شرکت بیمه ارائه شود:

مدارک لازم در صورت فوت:

 • اصل و یا فتوکپی تایید شده خلاصه و رونوشت گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.
 • تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.
 • گواهی پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین نوع حادثه  که منجر به فوت شده است
 • گزارش شرح حادثه  که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده متوفی در آن قید گردیده باشد.

مدارک لازم در صورت نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه:

 • گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است.
 • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید گردیده باشد.

مدارک لازم در هزینه های پزشکی

 • اصل صورتحساب پزشکی به انضمام گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
 • خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای برگه اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار می باشند.
 • مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود، بنابراین در صورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور شرکت بیمه هیچ گونه مسئولیتی در مقابل بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد.
 • در کلیه موارد فوق اصل و یا تصویر تایید شده مدارک توسط مراجع ذیربط می‌بایست همراه با تقاضای کتبی بیمه گذار جهت بیمه گر ارسال گردد.

خرید بیمه حوادث انفرادیخرید بیمه حوادث انفرادی

برای خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی اینجا کلیک کنید.

09302481632 مهندس بیگی

بازدیدها: 336