از مدتها قبل‌ نياز مبرمي‌ جهت‌ پوشش‌ بيمه‌هاي‌ دام‌ احساس‌ مي‌شد و به‌ همين‌ منظور در كشورهاي‌ اروپايي‌، بعضي‌از اتحاديه‌ها وامهايي‌ به‌ كشاورزان‌ جهت‌ تأمين‌ بيشتر اعطا كردند و از طرف‌ ديگر بانكداراني‌ كه‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ وام‌كرده‌ بودند، در صدد تأمين‌ و پوششي‌ جهت‌ حفظ سرمايه‌هاي‌ خود برآمدند، زيرا در بعضي‌ از سالها بروز امراض‌مسري‌ دهان‌ و پا در بين‌ دامها، سرمايه‌هاي‌ وام‌دهندگان‌ را به‌ خطر انداخت‌ و موجب‌ ضررهاي‌ هنگفتي‌ به‌ آنها گرديد.به‌ همين‌ سبب‌ وجود چنين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مي‌تواند براي‌ جبران‌ خسارات‌ مذكور مفيد واقع‌ شود.
دربيمه‌دام‌، احشام‌ و حيوانات‌ درمقابل‌مرگ‌ ناشي‌از حادثه‌، مرض‌ و يا حوادث‌ ناشي‌ از حمل‌ و نقل‌ وعدم‌النفع‌ناشي‌ازامراض‌ دهان‌ و پا بيمه‌ مي‌شوند. اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ معمولا براي‌ حيواناتي‌ مثل‌ اسب‌، گاووگوسفندصادرمي‌شودوبراي‌امراضي‌مانندسياه‌زخم‌ودهان‌وپا، بيمه‌نامه‌جداگانه‌وپوششي‌مجزاصادر مي‌شود.

پوششهاي‌ بيمه‌ دام‌
پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ كه‌ در محدوده‌ جغرافيايي‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ به‌ بيمه‌گذار ارائه‌ شده‌ و در تعهدبيمه‌گربراي‌جبران‌ خسارت‌ قرار دارد به‌ شرح‌ زير است‌ :
مرگ‌ ناشي‌ از امراض‌ طبيعي‌
بيماري‌ (Illness)
نقص‌ (Disease)
حوادث‌ (شامل‌ فوت‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌ و صاعقه‌)

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ :
خسارات‌ از كارافتادگي‌ دام‌ و يا غيرقابل‌ مفيد بودن‌ براي‌ كار و هدفي‌ كه‌ نگهداري‌ مي‌شده‌ است‌.
خسارات‌ ناشي‌ از اعمال‌ جراحي‌، تلقيح‌ و مايه‌كوبي‌ (Inoculation)مگر اينكه‌ اين‌ موارد به‌ منظور جلوگيري‌ ازمرض‌ و يابيماريهاي‌ ناشي‌ از حادثه‌ انجام‌ پذيرد.
خسارات‌ ناشي‌ از غفلت‌ بيمه‌گذار و كاركنان‌ وي‌ در حفظ و نگهداري‌ يا اعمال‌ عمدي‌ كه‌ منجر به‌ جراحت‌ و يامسموميت‌ احشام‌ گردد.
خسارات‌ناشي‌از هرگونه‌ حمل‌ونقل‌ دريايي‌ احشام‌ به‌غير از حمل‌ ازطريق‌ راههاي‌ مجاز آبي‌ داخلي‌
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
بيمه‌نامه‌هاي‌ دام‌، احشام‌ را در مقابل‌ مرگ‌ ناشي‌ از امراض‌، جراحتهاي‌ ناشي‌ از حوادث‌، آتش‌سوزي‌، صاعقه‌،طوفان‌ و يا در حال‌ حمل‌ پوشش‌ مي‌دهد.

بازدیدها: 338