هر ساله‌ در سراسر دنيا، وجوه‌ نقد، جواهر آلات‌ و ساير اجناس‌ قيمتي‌ به‌ وسيله‌ دزدان‌ به‌ سرقت‌ مي‌رود و اين‌سرقتها مبالغ‌ هنگفتي‌ را دربرمي‌گيرند عليرغم‌ استفاده‌ از سيستمهاي‌ پيشرفته‌ در كارخانه‌ها، منازل‌ و واحدهاي‌تجاري‌، دزدان‌ حرفه‌اي‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند. از آنجمله‌ سارقان‌ منازل‌ مسكوني‌، دله‌ دزدان‌ فروشگاهها،كيف‌ زنها، سارقان‌ بانكها و جواهرفروشيها، دزدان‌ انبارهاي‌ كالا، سارقان‌ مسلح‌ و ساير گروههاي‌ فعال‌ در اين‌ زمينه‌ رامي‌توان‌ نام‌ برد
باتوجه‌ به‌زيان‌ هنگفتي‌ كه‌اين‌ دزديها براي‌ انسانها به‌وجود مي‌آورد براي‌اولين‌ بار درحدود يك‌ صد سال‌ پيش‌مؤسسه‌ لويدز لندن‌ اقدام‌ به‌ ارائه‌ بيمه‌نامه‌ دزدي‌ كر
به‌ طور كلي‌ پوشش‌ بيمه‌ دزدي‌ و سرقت‌ را مي‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ كلي‌ تقسيم‌ كرد :
الف- بيمه‌ سرقت‌ از منازل‌ مسكوني‌
ب- بيمه‌سرقت‌ازواحدهاي‌تجاري‌وصنعتي‌ (مغازه‌ها، ادارات‌، انبارها، كلوپهاي‌ورزشي‌ و كارخانه‌ها)
پ- بيمه‌ دزدي‌ از بانكها
در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌، >خطر دزدي‌< و خساراتي‌ كه‌ در اثر دزدي‌ به‌ بيمه‌گذار وارد مي‌شود، بيمه‌ مي‌گردد. معمولابيمه‌ دزدي‌ با ساير بيمه‌نامه‌ها تركيب‌ مي‌شود كه‌ از رايج‌ترين‌ آنها تركيب‌ با بيمه‌ آتش‌سوزي‌ است

۱- موارد تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ بيمه‌ دزدي‌، خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌ (فقدان‌ كالا) و يا خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌، به‌اشياء مورد بيمه‌ و يا خسارات‌ وارد به‌ محلي‌ را كه‌ اشياء مورد بيمه‌ در آن‌ قرار دارد تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد.
اما در بيمه‌ دزدي‌ خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ زماني‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ سرقت‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ باشد و سارق‌ ياسارقان‌ به‌ يكي‌ از طرق‌ زير به‌ قصد سرقت‌ وارد محل‌ مورد بيمه‌ شده‌ باشند
– شكستن‌ در يا پنجره‌ و يا سوراخ‌ كردن‌ سقف‌ و ديوار
– ورود به‌ محل‌ مورد بيمه‌ بطور مخفيانه
– ورود به‌ محل‌ مورد بيمه‌ از طريق‌ بالا رفتن‌ از ديوار
– ورود از در مورد بيمه‌ بوسيله‌ كليدهاي‌ ساختگي
– باز كردن‌ در با كليدهاي‌ اصلي‌ مشروط بر اينكه‌ كليدهاي‌ مزبور به‌ صورت‌ غيرقانوني‌ و از راه‌ دزدي‌ در اختياردزدان‌ قرار گرفته‌ باشد
باتوجه‌ به‌ مطالب‌ ذكر شده‌، كليه‌ خسارات‌ وارد به‌ اشياء مورد بيمه‌ اعم‌ از سرقت‌، بروز خسارت‌ به‌ اشياء و يا خودمورد بيمه‌، غارت‌ اموال‌ بيمه‌ اعم‌ از اينكه‌ با اعمال‌ زور و حادثه‌ توأم‌ باشد يا خير، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار دارد
در بيمه‌ دزدي‌ منازل‌ مسكوني‌ مي‌توان‌ وجوه‌ نقد، فلزات‌ قيمتي‌ و اوراق‌ بهادار را نيز با توافق‌ بيمه‌گر و تا مبلغ‌ معيني‌بيمه‌ كرد كه‌ معمولا در اين‌ مورد حدود تعهدات‌ بيمه‌گر محدود است‌. سرقتهاي‌ مسلحانه‌ از بانكها در زمان‌ حمل‌ وجوه‌نقد بين‌ شعب‌ و خزانه‌ و يا موجودي‌ صندوقها و پشت‌ گيشه‌ها هم‌ براساس‌ شرايط خاصي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌گيرد
خطرات‌ ناشي‌ از تصادف‌ اتومبيل‌ حامل‌ وجوه‌ نقد، سوانح‌ مربوط به‌ هواپيماي‌ حامل‌ وجوه‌ نقد واوراق‌ بهادار، از جمله‌ هواپيما ربايي‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌. معمولا حق‌ بيمه‌ اين‌ گونه‌بيمه‌نامه‌ها در مورد خزانه‌ها باتوجه‌ به‌ نوع‌ خزانه‌ و امكانات‌ ايمني‌ و نگهداري‌ آن‌ محاسبه‌ مي‌شود، حال‌آنكه‌ وجوه‌ در راه‌ و در جريان‌ حمل‌ و همچنين‌ وجوه‌ موجود در شعبه‌ و گيشه‌ براساس‌ حجم‌ گردش‌ پول‌در طول‌ سال‌ و با درنظر گرفتن‌ امكانات‌ ايمني‌ محاسبه‌ مي‌گردد. در سرقت‌ از بانكها، معمولا سرقتهايي‌كه‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ است‌ و يا سرقتهاي‌ مسلحانه‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار مي‌گيرند. سرقت‌ توسطكاركنان‌ بيمه‌گذار (كاركنان‌ بانك‌) تحت‌ پوشش‌ نيست‌. در پوشش‌ دزدي‌ بانكها، باتوجه‌ به‌ نوع‌ فعاليت‌آنها، اوراق‌ بهادار، مسكوكات‌ طلا و ارزهاي‌ خارجي‌ هم‌ داراي‌ پوشش‌ هستند

۲- موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر (استثنائات‌)
در انواع‌ بيمه‌نامه‌ دزدي‌، موارد زير مستثني‌ و خارج‌ از تعهد بيمه‌گراست‌. مگراينكه‌ با توافق‌ قبلي‌بيمه‌گر و بيمه‌گذار، بعضي‌ از آنها با اضافه‌ نرخ‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گيرند
– خسارات‌ وارد به‌ وجوه‌ نقد، ارزهاي‌ خارجي‌، تمبر، سفته‌ و انواع‌ اوراق‌ بهادار
– خسارات‌ ناشي‌ از تباني‌ و همدستي‌ دزد با هر يك‌ از كاركنان‌ و مستخدمان‌ بيمه‌گذار
– خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا، راديواكتيويته‌، تشعشعات‌ و سوخته‌هاي‌ هسته‌اي‌ وفضولات‌ اتمي‌ و يا مواد منفجره‌ در محل‌ مورد بيمه
– خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌ داخلي‌ و خارجي‌، غارت‌، اقدامات‌ خصمانه‌ دشمن‌ خارجي‌،شورش‌،بلوا، ضبط، قيام‌ و ملي‌ شدن
– عدم‌النفع‌ ناشي‌ از خسارت
– عدم‌ صداقت‌ و امانت‌ كاركنان‌ بيمه‌گذار
– اشتباهات‌ دفتري‌، حسابداري‌ و كامپيوتري‌ (عمدي‌ يا سهوي‌)
– خسارات‌ ناشي‌ از حمل‌ پول‌ در وسيله‌ حمل‌ بدون‌ محافظ، جز در مواردي‌ كه‌ اضطراري‌ و معقول‌باشد

بازدیدها: 80