بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ( فعالیت­های عمرانی)

  • نفر
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ( این پوشش اضافی صرفا بابت بیمه گذاران حقیقی‌‌ می‌باشد )

بازدیدها: 120